התחבר
תמיכה וצור קשר שאלות ותשובות הוסף למועדפים  18909 מודעות באתר מפה לשירותכם כניסה למודעות פרסם מודעה חינם

תקנון
\n

אתר לוח 365

\n

תקנון ותנאי שימוש באתר  
השימוש והגלישה באתר כפופה לתנאים המקדמיים ולתנאי השימוש המפורטים בתקנון האתר.     

\n

 

\n

תנאי שימוש באתר  לוח 365

\n

 

\n

 

\n

 

\n

 

\n

1. קראו את התנאים ביסודיות. השימוש באתר מעיד על הסכמת הגולש לכל תנאי השימוש בו. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש, עליך להימנע מכל שימוש הקשור באתר.

\n

2. צוות האתר רשאי לעדכן ו/או לשנות בכל עת, לפי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי, את תנאי השימוש באתר ללא הודעה מראש. וזאת על פי צרכי ונתוני האתר

\n

 

\n

3.כל הכתוב בתנאי שימוש אלה בלשון זכר ו/או בלשון רבים נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

\n

 

\n

4. בולבולים מסתובבים

\n

 

\n

5. יובהר, כי המודעות נמסרות לפרסום מטעם אנשים פרטיים ו/או גופים שונים ועל דעתם ואחריותם בלבד. המפרסמים או המשתמשים באתר (להלן: "המפרסמים") ועל אחריותם הבלעדית, ואין צוות האתר אחראי בכל צורה ואופן שהם לתוכן הפרסום ו/או צורתו מכל בחינה שהיא.

\n

 

\n

6. האתר משמש כפלטפורמה להעברה, פרסום והפצה של מודעות המפרסמים למשתמשים באתר, ואינו מהווה בכל דרך צד להסכם שייכרת ביניהם (במידה וייכרת) בנוגע למודעות המפורסמות על ידי המפרסמים באתר ו/או תוכנן, ועל כן, לא ישא באחריות למוצרים ו/או לשירותים ו/או למידע שנרכשו / הושכרו / הוחלפו בעקבות פרסומם באתר.

\n

 

\n

7.  יובהר כי הנהלת האתר אינה בודקת ואין ביכולתה לבדוק את נכונותו ו/ או חוקיותו, צורתו ודיוקו של המידע המפורסם על ידי המפרסמים במודעות. כל הסתמכות של המשתמשים באתר על המידע המפורסם על ידי המפרסמים במודעות, נעשה על פי שיקול דעתם הבלעדי של המשתמשים באתר ועל אחריותם הבלעדית, ולפיכך, לא תיתכן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של המשתמשים כנגד צוות האתר בגין הסתמכות כאמור.

\n

 

\n

8.  מובהר בזה כי פרסום המודעות באתר בכל צורה שהיא לא תתפרש כהצעה למשתמשים ו/או כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, או מתן חסות של הנהלת האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או למוצרים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר.

\n

 

\n

9. מובהר בזאת כי כל מידע שיוכנס לאתר על ידי המשתמשים בו, בכל צורה ואופן שהם, ייתכן שייבדק על ידי צוות הנהלת האתר, אשר יהיה זכאי, על פי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי, להחליט אם יפורסם המידע הנ"ל באתר. בהתאם לכך, למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד צוות הנהלת האתר בגין אי פרסום ו/או הסרת המידע שהוכנס על ידם לאתר.

\n

 

\n

 

\n

10. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המשתמשים באתר אינם רשאים, בכל צורה ואופן שהיא, לכתוב ולפרסם באתר מידע שאינו חוקי, פוגע בקניין רוחני של צד שלישי, מטעה, טורדני, מאיים, פוגע, חומר תועבה, לשון הרע, מסרים גזעניים, מסרים בעלי אופי מיני ו/או בלתי צנועים, מידע שיש בו כדי לפגוע בזכויות של צד שלישי. וכי צוות הנהלת האתר רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי להסיר כל מידע שפורסם כאמור ללא צורך בהודעה מוקדמת למשתמשים המפרסמים. כן יובהר, כי צוות הנהלת האתר רשאי להסיר כל מידע אחר שפורסם על ידי המשתמשים בו.

\n

 

\n

11. המפרסמים באתר מתחייבים בזאת לשפות את צוות הנהלת האתר בגין כל נזק  שייגרם לצוות הנהלת האתר עקב פרסום מידע באתר על ידם.

\n

 

\n

12.  במידה שמצאתם מידע שגוי ואו פוגע בכל דרך, במודעות שהתפרסמו באתר, נודה לך באם תודיע להנהלת האתר על כך, ואנו נדאג לתקן ולעדכן מידע זה.

\n

 

\n

13. השימוש והשירותים באתר ניתנים לכל המעוניין ללא תשלום, וזאת בכפוף לעמידת המשתמש בתנאי השימוש הללו, אלא אם כן צוין במפורש אחרת ונתקבלה הסכמת המשתמש בנפרד.

\n

 

\n

14. לא תתקבל כל טענה ו/או תביעה כנגד צוות הנהלת האתר בגין השימוש והשירותים שמעניק האתר, לרבות בגין איכות השימוש בו, טיב המידע המפורסם בו, נפילות מחשב, פגיעה בציוד הקצה של המשתמשים ותקלות שונות הקשורות בשימוש בתוכנה כלשהי.

\n

 

\n

15. השימוש בחלק משירותי האתר דורש מסירת פרטים של המשתמש באמצעות טופס הרשמה. לחיצה על "אישור" בטופס מילוי פרטים, מהווה חתימה על טופס ההרשמה. יובהר, כי בעצם החתימה על טופס ההרשמה הנ"ל, המשתמשים באתר מקנים לצוות הנהלת האתר, את הזכויות להחזיק ולהשתמש בכל המידע שנצבר ושייצבר לגבי המשתמשים במאגר המידע של האתר, לרבות העברתו לכל גורם אחר שיעניק שירותים ו/או הטבות למשתמשים באתר, בין אם באמצעות דיוור ישיר ובין באמצעים אחרים, על פי שיקול דעתו המקצועי והבלעדי של צוות הנהלת האתר.

\n

 

\n

16. כמו כן, השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר, יכול שיחייב את המשתמש בתשלום. במקרה זה, יידרש המשתמש למסור גם את פרטי כרטיס האשראי שבידו ו/או אמצעי תשלום שיידרש. השירות המבוקש יסופק למשתמש רק לאחר שיבוצע תשלום כאמור ולאחר שפרטי המשלם יאומתו. צוות הנהלת האתר מתחייב לעשות שימוש בפרטים הנ"ל  לצורך שעבורו נמסרו הפרטים, ולצורך זה בלבד.

\n

 

\n

17. צוות הנהלת האתר רשאי, שלא לאפשר למשתמש להשתמש בשירות הטעון רישום, לפי שיקול דעתו  הבלעדי, לרבות אם הפר המשתמש את תנאי השימוש של האתר ו/או  אם אמצעי התשלום שמסר המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

\n

 

\n

סליקה

\n

 

\n

כל עיסקת סליקה בכרטיסי אשראי תהייה כפופה לחוק הגנת הצרכן / עסקת מכר מרחוק

\n

על פי חוק הגנת הצרכן.

\n

 

\n

מהי עסקת מכר מרחוק?

\n

בס' 14 ג' לחוק נקבעו הוראות הנוגעות "לעסקאות מכר מרחוק" הכוללות עסקאות של מכר נכס או מתן שירות בעקבות שיווק מרחוק ללא נוכחות משותפת של הצדדים, "שיווק מרחוק" מוגדר כפניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכול סוג שהוא, פקסימליה, פרסום קטלוגים או מודעות וכיוצ"ב, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים אלא באמצעים האמורים.

\n

 

\n

מה צריך המוכר לגלות לצרכן?

\n

בהתאם לחוק הגנת הצרכן חלות על המוכר חובות גילוי פרטים בנוגע לשמו וכתובתו, התכונות העיקריות של הנכס או השירות, שם היצרן וארץ היצור, מחיר המוצר הכולל גם את הוצאות ההובלה,  תנאי תשלום, מועדי אספקה, התקופה בה תהיה ההצעה  בתוקף, האחריות לנכס, פרטים בדבר הזכות לבטל את העסקה ותנאים נוספים החלים על העסקה.

\n

 

\n

מתי ניתן לבטל?

\n

הצרכן רשאי לבטל עסקה בנכס בתוך 14 יום מיום קבלת בנכס או ממועד קבלת הפרטים הנדרשים בחוק לפי המאוחר.

\n

בעסקת שירות - בתוך 14 יום מביצוע העסקה ובלבד שהביטול נמסר יומיים לפחות לפני המועד בו צריך השירות להינתן.

\n

 

\n

כיצד להודיע על הביטול?

\n

על הביטול להיעשות במסמך בכתב לעוסק (רצוי בדואר רשום) לצורך זה,  הודעה בפקסימליה או בתקשורת אלקטרונית נחשבת הודעה בכתב.

\n

 

\n

מהן חובות הצדדים במקרה של ביטול

\n

במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה בין הנכס והשירות לפרטים כפי שהופיעו באינטרנט,  יחזיר העוסק לצרכן את כספו בתוך 14 יום  מיום קבלת הודעת הביטול והצרכן יעמיד את הנכס לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס.

\n

במקרה שהביטול אינו מסיבות אלה, רשאי העוסק לקבל דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם בלבד.

\n

יתרת הכסף תוחזר לקונה בתוך 14 יום, ועל הקונה להחזיר את הנכס למקום עסקו של העוסק.

\n

 

\n

מהם סוגי המוצרים והשירותים שעליהם לא חל החוק.

\n

ההוראות הנוגעות למכר מרחוק לא חלות על מוצרים פסידים (מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים), מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן, מוצרים הניתנים לשיעתוק או הקלטה או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה, למשל תקליטורים, וכן על שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי שמועד קיומם חל בסמוך לעשיית ההסכם כמפורט בחוק.

\n

 

\n

מידע מסחרי ופרסומת באינטרנט

\n

לא פעם מוצרים הנראים נפלא באתר האינטרנט, אינם אלה שאנו מקבלים ולא פעם אין ההבטחות באתר עומדות במבחן המציאות.

\n

סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן אוסר כל מעשה או מחדל המטעים או העלולים להטעות צרכנים בכל עניין מהותי בעסקה.

\n

איסור ההטעיה חל גם על פרסומת מטעה; בסעיף 7 לחוק נקבעה האחריות להטעיה בפרסומת. לצרכן שמורה הזכות לבטל עסקה שנקשרה עקב הטעיה או ניצול מצוקה מהותיים, במתן הודעה בכתב למוכר.

\n

הודעה כאמור יש לתת בתוך 14 יום מיום מסירת המוצר או עשיית העסקה לפי מאוחר. בית המשפט רשאי לבטל את העסקה גם לאחר שעבר המועד לביטול.

\n

 

\n

לנוסח המלא של חוק הגנת הצרכן

\n

 

\n

 

\n

 

\n

דעו כי חוק זה מקנה למשתמשים בכרטיס אשראי שהונפק בישראל הגנות ניכרות מפני שימוש בו לרעה וזכות לביטול החיוב ולהקטנת הנזק במקרה  של מוצר שנרכש ולא סופק.

\n

 

\n

התשלומים בגין חלק ניכר מהעסקאות הנעשות בדרך של מסחר אלקטרוני, מתבצעים באמצעות כרטיסי אשראי שעליהם חל חוק כרטיסי חיוב.

\n

בחוק זה מפורטות הוראות המסייעות להגנת הצרכן מונעות או מקטינות את הנזקים או את הסיכונים להם הוא חשוף.

\n

     ·       בס' 5 ו- 6 לחוק מפורטות הוראות, המגבילות את אחריותו של הצרכן, במקרים בהם נעשה שימוש לרעה בכרטיס האשראי שלו, דהיינו שימוש ע"י מי שאינו זכאי להשתמש בכרטיס ורכש באמצעותו מוצרים או משך כסף למשל בעקבות אבדן הכרטיס  או גניבתו.

\n

על הלקוח למסור הודעה למנפיק הכרטיס (חברת האשראי או הבנק), אחרי שנודע לו דבר הגניבה, האובדן או השימוש לרעה.

\n

 

\n

     ·       בס' 6 א' מפורטות ההוראות הנוגעות למקרים שבהם הוגדל סכום החיוב מעל למוסכם במסמך העסקה ועם הודעת הלקוח למנפיק (חברת האשראי או הבנק) יופחת החיוב לסכום החיוב המוסכם בעסקה המקורית.

\n

 

\n

ס' 9'  לחוק כרטיסי חיוב עניינו עסקאות שנעשו במסמך חסר, למשל עסקאות בהן לא הוצג כרטיס האשראי או עסקה שהלקוח לא חתם על המסמך המעיד עליה. עסקה באינטרנט נחשבת כיום לעסקה במסמך חסר, משמעותה שיש לצרכן  זכות להודיע לחברת כרטיסי האשראי או לבנק בתוך 30 יום:

\n

    1.            אם העסקה לא בוצעה על ידו

\n

    2.            אם סכום החיוב אינו נכון.

\n

 

\n

    ·      ס' 10 דן במקרים בהם נעשה התשלום  בדרך של תשלום נדחה או בדרך של תשלומים עתידים.

\n

אם לא סופק הנכס או השירות במועד יפסיקו הבנק או חברת האשראי, לחייב את הלקוח בהקדם האפשרי, אם הודיע לו הלקוח  בכתב, כי הנכס שנרכש באותה עסקה לא סופק לו ושהוא ביטל את העסקה. סעיף זה מסייע להקטין את נזקי הלקוח בעסקאות עתידיות במקרים בהם החל לשלם עבור עסקה ולא קיבל את שרכש במועד המוסכם.

\n

 

\n

אין בפרסום זה  כדי לבוא במקום האמור בחוק ומומלץ לעיין בהוראות החוק המכילות את כל הפרטים הנדרשים לרבות מועדים למתן הודעה, סכומי אחריות וכן פירוט הסייגים החלים על ההגנות כאמור בעסקאות בכרטיסי אשראי.

\n

 

\n

5. חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981

\n

בחוק זה הוראות רלוונטיות לשמירה על הפרטיות במאגרי מידע, חובת הסודיות ואבטחת המידע הקיימת בהחזקתו במאגר, הזכות לאדם לעיין במידע המופיע עליו במאגר לתקנו או למחקו.

\n

במאגרי מידע המשמשים לדיוור ישיר זכאי כל אדם המופיע בהם לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו ימחק ממאגר המידע.

\n

יכול אדם להודיע בכתב כי מידע הקיים לגביו לא יימסר לאדם אחר או לאנשים מסויימים, לפרק זמן מוגבל או קבוע.

\n

 

\n

 

\n

 

\n

 

\n

תודה מצוות אתר לוח 365

\n

 

לוח 365 יד שנייה - פרסום מודעות לוח יד שניה חינם, מודעות דירות להשכרה ודירות למכירה, דירות חדשות ודירות יד שנייה, מודעות רכב למכירה,   נדלן להשכרה ונדלן למכירה, נדלן עיסקי, מודעות חיפוש שותפים, מוצרים למכירה יד שניה, ריהוט לבית ולגן יד שנייה,מכשירי חשמל יד שניה, רהיטים משומשים, פרסום מודעות תיירות נופש ופנאי, לוח דרושים, לוח בעלי מקצוע, לוח מודעות חוגים, עסקים למכירה ועוד ועוד בלוח 365 -  סליקת כרטיסי אשראי